Detaļu Katalogs
Preces&Piederumi

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi.

Vispārējā vienošanās.

 

* Pasūtījums

Izdarot pirkumu interneta veikalā www.real.lv Pircējs ar Pārdevēju noslēdz distances pirkšanas un pārdošanas līgumu. Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs interneta veikalā ir izvēlējies preci, noformējis iepirkumu grozu, apstiprinājis savu piekrišanu šiem Noteikumiem un nospiedis pogu „Apstiprināt pasūtījumu!”.

1. Izvēlieties produktu, kuru vēlaties iegādāties.

2. Kad produkts izvēlēts, tad tas jāpievieno iepirkumu grozam – spiediet pogu “Pievienot grozam. Kad tas izdarīts, parādās informatīvs uzraksts – "Pievienots grozam".

3. Ja vēlaties iegādāties vēl kādu no interneta veikalā piedāvātajiem precēm, spiediet Katalogs vai ierakstiet meklētajā detaļas numuru un nospiediet "Meklēt". Savukārt, ja vēlaties noformēt pasūtījumu par produktu, kas jau ir Jūsu iepirkumu grozā, spiediet "Preces" labajā augšējā malā.

4. Sadaļā "Preces" Jūs varat apskatīt pievienotās preču vienības grozam (tabulā būs redzams preču nosaukums, daudzums un cena). Šeit varat dzēst pievienotās preces. Lai noformēt pirkšanai izvēlētās preces  jum jānospiež uz "Noformēt pasūtījumu"

5. Uz Jūsu  e-pasta adresi tiek nosūtīta vēstule ar informāciju par Jūsu pasūtītajām precēm.un piegādes terminu Ja pasūtījuma apmaksas forma ir izvēlēta ar bankas pārskaitījumu (banklinks) uz epastu tiek nosūtīts priekšapmaksas rēķins.

6. Kad saņemts Jūsu atsūtītais internetbankas maksājuma uzdevums vai kontā būs saņemta Jūsu veiktā priekšapmaksa, uz e-pasta adresi Jūs saņemsiet apstiprinājumu, ka Jūsu veiktais maksājums ir saņemts un pasūtītais produkts nosūtīts ar norādīto piegādes veidu uz Jūsu norādīto adresi – produkts tiks piegādāts pēc norādītās piegādes adreses un piegādes veida noteikto darba dienu laikā.

*Pasūtījuma Izpildes kārtība

1. Noformējot Pasūtījumu, Pircējs apstiprina iegādes nosacījumus katrai atsevišķajai Preces pozīcijai (piegādes termiņš, cena).

2 Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu. Gadījumā, ja Pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem.

3 Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām. Gadījumā, ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preci.

4 Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

* Atteikuma tiesības un kārtība

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, pirms klients ir saņēmis šo preci, bet pie nosacījuma, ka e-veikalam real.lv tiek atlīdzināti izdevumi, ja tādi radušies pasūtījuma izpildes laikā. Tie būtu transporta vai kurjera pakalpojumi.

Klientam ir tiesības atteikties no Pasūtījuma 14 dienu laikā pēc Pasūtījuma apstiprināšanas, sūtot informāciju uz e-pasta adresi info@real.lv. Vai zvanot mūsu birojā +371 29464346

Pircējam ir tiesības pirms Preces saņemšanas atteikties no Pasūtījuma pie nosacījuma, ka Pārdevējam tiek atlīdzināti izdevumi, ja tādi radušies, veicot Pasūtījuma izpildi.

* Atteikuma tiesību realizēšana:

1 Pēc nopirktās Preces saņemšanas Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, par to informējot Pārdevēju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, un atgriezt Preci nenorādot Preces atgriešanas iemeslu, aizpildot atteikuma veidlapu un nogādājot to kopā ar Preci uz Pārdevēja juridisko adresi vai nosūtot to uz "T/C Mols" Omniva pakomātu. 29464346

2. Izmantojot atteikuma tiesības un piesakot Preces atgriešanu, Pircējam Prece ir jānogādā atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu izsūtīšanas dienas. Pēc šī termiņa Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preci atpakaļ.

3. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pircējs sedz visus izdevumus pilnā apmērā, kas ir saistīti ar Preces nosūtīšanu/nogādāšanu atpakaļ ražotājam, ja Prece ir Pasūtīta no ražotāja noliktavas speciāli Pircējam.

4. Atteikuma tiesību realizācija ir piemērojama tikai Fiziskajām personām.


 


 

* Pārdevēja tiesības

1. Neuzsākt pasūtījuma izpildi gadījumā, ja nav saņemta noteiktā priekšapmaksa par Pircēja pasūtīto preci.

2. Anulēt pasūtījumu, ja uz preces piegādes brīdi Pircējs nav apmaksājis visu pasūtījuma summu. Izņēmums ir tikai gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

3. Vienpusējā kārtā pārtraukt līguma darbību un realizēt preci trešajām personām, ja prece no Pircēja puses netiek pieprasīta 14 kalendāro dienu laikā, skaitot no Pircēja informēšanas dienas par preces pienākšanu Pārdevēja noliktavā. Pircējs šajā gadījumā var saņemt par preci iemaksāto priekšapmaksas summu tikai pēc preces pārdošanas trešajām personām.

4. Jebkurā brīdī atteikties izpildīt pasūtījumu, ja kādu neatkarīgu no Pārdevēja iemeslu dēļ izpildīt pasūtījumu izrādās neiespējams vai tās būtiski traucēts. Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma izpildes atcelšanu pa e-pastu vai pa tālruni. Pēc Pircēja lūguma, Pārdevējs apņemas rakstiski pamatot pasūtījuma izpildes atteikumu. Pasūtījuma izpildes atteikuma gadījumā, Pārdevējs apņemas 5 darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudas summu.

5. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu www.real.lv un/vai dzēst Pircēja reģistrāciju interneta veikalā, ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj šī līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

6. Pēc saviem ieskatiem ierobežot piedāvājamās preces vai pārtraukt pieeju Pircējam interneta veikalā, kā arī ierobežot vai pārtraukt iespēju veikt pirkumu Pircējam, kurš nepilda uzņemtās saistības, iepērkoties Interneta veikalā.

7. Celt prasības pret Pircēju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Pircējs nepamatoti atsakās pieņemt preci un/vai ir maldinājis Pārdevēju.

8. Pārdevējam ir arī citas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

* Pārdevēja pienākumi

1. Iepazīstināt Pircējus ar šiem Noteikumiem.

2. Radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi lietot interneta veikalu, taču Pārdevējs nesniedz nekādas garantijas, ka interneta veikals darbosies bez pārtraukuma vai ka datu nodošana notiks bez traucējumiem. Pārdevējs nenes atbildību par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala www.real.lv darbības traucējumiem.

3. Sniegt informāciju par preci un tās izgatavotāju.

4. Piegādāt Pircējam viņa pasūtītās preces atbilstoši šiem Noteikumiem. Gadījumā, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās preču cenas un/vai piegādes termiņi, nekavējoties informēt Pircēju par piegādes nosacījumu izmaiņām, lai iegūtu Pircēja apstiprinājumu jaunajiem pasūtījuma izpildes nosacījumiem. Pārdevējam jāinformē Pircējs rakstiski uz Pircēja norādīto e-pastu un/vai pa telefonu.

5. Nodrošināt Pircējam izmantot atteikuma tiesības.

6. Izskatīt Pircēju pretenzijas, risināt tās atkarībā no iespējām un Noteikumos noteiktajā kārtībā.

7. Pārdevējs apņemas ievērot arī citas šajos Noteikumos un LR normatīvajos aktos noteiktās prasības.

*Pircēja tiesības

1 Pircēja tiesības

2. Iegādāties preces interneta veikalā www.real.lv saskaņā ar šiem līguma Noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

3. Pieprasīt atgriezt apmaksu gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt līguma noteikumus.

4. Izmantot atteikuma tiesības.

5. Iesniegt pretenzijas par preces darbības spēju zudumu tās ekspluatācijas laikā tajos gadījumos, uz kuriem attiecas preces izgatavotāja garantijas saistības.

6. . Pircējam ir arī citas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un LR normatīvajiem aktiem.

* Pircēja pienākumi

1. Iepazīties ar šiem noteikumiem.

2. Noformējot pasūtījumu, ievadīt precīzu nepieciešamās preces numuru pēc izgatavotāja kataloga. Pircējs pats uzņemas atbildību par Preces izvēli.

3. Pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas norēķināties par precēm saskaņā ar pasūtījumā norādīto cenu, to piegādi un pieņemt pasūtītās preces 3 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir ticis informēts par preces pienākšanu Pārdevēja noliktavā.

4. Saņemot preci parakstīt dokumentus, kas apliecina preces saņemšanu no Pārdevēja.

5. Nekavējoties izlabot savus reģistrācijas datus interneta veikalā www.real.lv.lv savu personas datu izmaiņu gadījumā.

6. Nenodot trešajām personām savus interneta veikala www.real.lv pieslēgšanās datus.

7. Pircējam ir jāievēro arī citas šajos Noteikumos un LR normatīvajos aktos noteiktās prasī

*Cena un apmaksas kārtība

1. Cenas tiek noteiktas eiro valūtā. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ieskaitīts cenā.

2. Preču piegādes izmaksas nav iekļautas interneta veikalā www.real.lv norādītajās preču cenās. Šīs izmaksas ir atspoguļotas saformētajā pasūtījumā un izrakstītā Pircējam rēķinā.

3. Piegādes izmaksas tiks noteiktas individuāli katram pasūtījumam, ņemot vērā piegādes adresi, pasūtītās preces svaru un izmēru.

4. Pārdevējs patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Pircējs veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta Rēķinā-Faktūrā pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

5. Preces apmaksu Pircējs veic Eiro valūtā, balstoties uz Pārdevēja izsniegtajiem Rēķiniem-Faktūrām.

6. Pircējs veic apmaksu par preci un piegādi ar bankas pārskaitījumu priekšapmaksas veidā, pārskaitot uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs izraksta un nosūta Pircējam uz norādīto e-pasta adresi Rēķinu-Faktūru. Pasūtījuma apstrāde tiks sākta pēc apmaksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

7. Pircējs veic apmaksu 5 darba dienu laikā. Ja Pircējs noteiktā termiņā nesamaksā rēķinā norādīto naudas summu, tiek uzskatīts, ka Pircējs atsakās pildīt līguma noteikumus, tādēļ pārdevējam ir tiesības apturēt pasūtījuma izpildi.

* Preces kvalitāte

Pārdevējs piegādā Pircējam Preci, kas pēc kvalitātes atbilst Pircēja izvēlētajai kategorijai. Preces kvalitāte (izņemot slēptos ražošanas defektus) tiek noteikta no Pircēja puses, veicot Preces vizuālo apskati tās saņemšanas laikā.

Ja par Preces kvalitāti rodas domstarpības, katrai Pusei ir tiesības veikt neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz tā puse, kuras vainas dēļ Precei ir radušies defekti vai bojājumi.

* Garantija

1. Precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

2. Garantijas periods sākas no brīža, kad Pārdevējs nodod preci Pircējam.

3. Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces apmaiņu. Pircējam ir tiesības pieprasīt atgriezt iemaksāto naudu gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laikā posmā.

4. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam jāiesniedz brīvā formā noformētu reklamāciju, pievienojot auto servisa oficiālo slēdzienu par rezerves daļas neatbilstību, nosūtot to uz e-pasta adresi info@real.lv. Reklamācijā nepieciešams norādīt Pircēja vārds un uzvārds, Pircēja adresi, preces pasūtīšanas datumu, rezerves daļas numuru un pasūtījuma numuru, kā arī precīzi aprakstīt preces ražošanas defektu. Gadījumā ja defekts ir vizuālais, jāpievieno fotogrāfijas, kuros skaidri redzams atklātais preces defekts.

5. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (preču pavadzīmi), kā arī nogādāt preci Pārdevējam.

6. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām un atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7. Pārdevējs nav atbildīgs:

+ par preces bojājumiem, kuri izraisīti Pircēja nolaidības dēļ;

+ par defektiem, kas izriet no preces izmantošanas citiem mērķiem;

+ par dabīgo produkta nolietojumu pie normālas lietošanas;

+ ja prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgā aprīkojuma;

+ ja prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgās licences un sertifikāta.

+ ja preci uzstādīja persona, kurai nav atbilstošās kvalifikācijas.

* Pušu atbildība

1. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs ir noformējis pasūtījumu, neveicot preču atbilstības pārbaudi pēc tā transporta līdzekļa datiem, kuram prece tiek iegādāta.

2. Pircējs ir atbildīgs par visiem darījumiem, kas veikti, izmantojot viņa lietotāja vārdu un paroli interneta veikalā www.real.lv.

3. Pircējs ir atbildīgs par rezerves daļas nepareizā numura norādīšanu, un kā rezultātā, nevajadzīgas rezerves daļas saņemšanu. Šajā gadījumā Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par atbilstoši izpildītām, prece nevar tikt apmainīta vai atgriezta (izņemot garantijas gadījumus).

4. Par pirkšanas un pārdošanas līguma pārkāpumiem puses atbildīgas Latvijas Republikas juridisko aktu noteiktajā kārtībā.

5. Pārdevējs nekompensēt morālo kaitējumu, kas, kā uzskata Pircējs var viņam rasties dēļ piegādes laika vai cenas maiņas, vai dēļ citiem nosacījumiem, saskaņā ar šiem Noteikumiem.

6. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, kas veikti saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja tādi ir radušies tādu nepārvaramu apstākļu dēļ kā: karš vai kara darbības, ugunsgrēks, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzieni, valsts iestāžu akti vai darbības, muitas likumdošanas izmaiņas, importa un eksporta ierobežojumi, kuri radušies neatkarīgi no pušu gribas pēc līguma noslēgšanas un citas ārkārtas situācijas, un ja šie apstākļi tieši ietekmē Noteikumu izpildījumu.

*Strīdu risināšanas kārtība

Puses veiks visus pasākumus to strīdu un domstarpību atrisināšanai pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās pārrunu ceļā, visi strīdi ir jāizskata saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

10. Noslēguma noteikumi

1 Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Pircējs apstiprina savu piekrišanu visiem līguma noteikumiem, uzklikšķinot (piekrišanas atzīme) noteiktajā ailē pirms Pirkuma/Pasūtījuma apmaksas veikšanas. Ja Pircējs neapstiprina savu piekrišanu līguma noteikumiem, Pirkuma/Pasūtījuma izpilde nav iespējama.

2 Lai izvairītos no pārpratumiem Preces saņemšanas brīdī, Pircējs pārliecinās vai tā pilnībā atbilst izvēlētajai Precei – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un komplektācija.

3 Lai varētu izmantot 14 dienu atteikuma tiesības, saglabājiet un nesabojājiet Preces oriģinālo iepakojumu (ja tāds ir) un komplektāciju.

4 Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt kompensāciju vai atteikties pieņemt Preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā kādā citā veidā ir zaudējusi savu sākotnējo izskatu vai saturu.

5 Par Preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


 

Pircējs visus ziņojumus nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@real.lv